Owoce południowe w pysznych kompozycjach – KONKURS

Chwilę mnie tutaj nie było. Wybaczcie, tak wiele mam ostatnio na głowie. Wracam jednak do Was z miłą wiadomością. E.Wedel przygotował dla nas nowe czekolady, w których znalazły się owoce południowe i chrupki. U nas zniknęły błyskawicznie – Czosnkom wszystkie smaki przypadły do gustu.Chcecie ich także spróbować popijając je np. sokiem ze świeżo wyciskanych pomarańczy? Zapraszam na KONKURS!!!

owoce południowe

E.Wedel dla wszystkich fanów na słodki początek Nowego Roku przygotował prawdziwą niespodziankę. Są to tabliczki o niezwykle oryginalnych smakach, które stanowią połączenie najlepszej wedlowskiej czekolady (białej, gorzkiej lub mlecznej), chrupków oraz cząstek egzotycznych owoców. To zestawienie idealne, które teraz możesz sobie chrrrupnąć i Ty!
Moda na chrupanie trwa i została wzbogacona o owocową nutę! Nowe produkty Wedla z serii czekolad Chrrrup to coś zupełnie wyjątkowego. Chrrrupiące czekolady są dostępne w trzech pysznych odsłonach. Stanowią one doskonałą przekąskę dla miłośników czekolady i egzotycznych owoców. Pierwsza z nich to połączenie białej czekolady, chrupków i cząsteczek mango. Ci, którzy preferują gorzką czekoladę, z pewnością będą chcieli spróbować wersji z chrupkami i cząstkami owocowymi grejpfruta. Trzecia propozycja to połączenie smaku cząstek pomarańczy z mleczną czekoladą oraz chrupiącymi dodatkami.
Wszystkie nowe czekolady Chrrrup zapewniają niepowtarzalne doznania smakowe, a ponieważ są ich trzy wersje na pewno każdy miłośnik słodkości znajdzie swoje ulubione połączenie.

Owoce południowe w pysznych kompozycjach – konkurs!!!

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, w którym możecie wygrać jeden z trzech zestawów od E.Wedel – takie jak widzicie na zdjęciach z moimi dziewczynkami 🙂 Każda nagroda zawiera: torbę, t-shirt, wyciskarkę do cytrusów, 3 nowe czekolady Chrrrup i proszek do obsypywania się. Moim dziewczynkom, oprócz czekolad oczywiście ;), najbardziej spodobał się czerwony proszek 🙂

Aby wygrać jeden z trzech zestawów, w komentarzu pod tym postem napiszcie swoją propozycję na danie z wykorzystaniem jednego z trzech owoców, które są w nowych czekoladach Wedel: pomarańczy, grejpfruta lub mango. W zaproponowanym przepisie możecie wykorzystać jeden owoc lub wszystkie, jak tylko chcecie. Danie nie musi być słodkie. Może to być przepis na sałatkę, śniadanie, obiad, kolację czy deser. Wybór należy do Was.

Konkurs trwa od teraz 01.02.2016 r do końca dnia 08.02.2016 r. Wybiorę trzy najbardziej oryginalne i smaczne propozycje, w których znajdą się wybrane przez Was owoce południowe. Zwycięzców ogłoszę także w komentarzu pod tym postem do 10.02.2016 r do końca dnia.

zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie i czekam na wasze zgłoszenia!

owoce południowe
Owoce południowe w czekoladach Wedla

REGULAMIN KONKURSU Owoce południowe w pysznych kompozycjach

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Owoce południowe w pysznych kompozycjach (w dalszej cześć zwany „Konkursem”).
Organizatorem Akcji jest Czosnek w Pomidorach (blog)
Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.
Celem Konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców.
Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem www.czosnekwpomidorach.pl (zwana w dalszej części „Stroną WWW”).
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 2
Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2016 r. i trwa do dnia 8 lutego 2016 r.
W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.
Organizator nagrodzi 3 osoby, które w komentarzach pod wpisem na WWW napiszą najbardziej oryginalny przepis z wykorzystaniem jednego z trzech owoców: grejpfruta, pomarańczy lub mango. Wartość jednego zestawu wynosi 200 zł (dwieście złotych).
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę (zwaną w dalszej części „Nagrodą Główną”) składającą się z nagród rzeczowych:
– torby
– t-shirtu
– wyciskarki do cytrusów
– 3 czekolad Chrrrup
– proszku do obsypywania się
Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z pozostałych.
Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu,
2.6.1. podania błędnych danych,
2.6.2. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.
Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 3
Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: ania@kinsoft.nazwa.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs z Chrrrup” – reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż do dnia 9 lutego 2016 r.
O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.
Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 4
Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.
Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.
Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

owoce południowe
Owoce południowe w czekoladach Wedla